Zoek
Sluit dit zoekvak.

Contact

Neem contact op met GroeneKerken

Heb je vragen of ideeën? We vinden het leuk van je te horen! Neem contact met ons op door het formulier in te vullen. Of stuur een mail naar info@groenekerken.nl.

Maatschappij van Welstand en Kerk in Actie zijn dragers van GroeneKerken.


Adresgegevens

Kerk in Actie
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
www.kerkinactie.nl
info@kerkinactie.nl

Maatschappij van Welstand
Postbus 655
3800 AR Amersfoort
www.welstand.nl
info@mvw.nl

Stel je vraag

Neem contact met ons op

Vaak gestelde vragen

Hieronder vind je de meest gestelde vragen.

GroeneKerken is een project dat kerken en christelijke geloofsgemeenschappen inspireert en aanmoedigt om in geloof groene stappen te zetten. De zorg voor de schepping is namelijk in het hart van ons geloof. We geloven dat de kerk kan groeien in het vooruitwijzen naar Gods Koninkrijk voor de hele schepping. 

Onze wens is dat de kerk als geloofsgemeenschap steeds meer een plek wordt waar mensen geïnspireerd worden tot een levensstijl die heilzaam is voor al het leven op aarde. Onze droom is dat steeds meer kerken en geloofsgemeenschappen een plek zijn waar mensen samen oefenen in een eenvoudige, vreugdevolle levensstijl. Voor en met die kerken willen we een plek van hoop en handelingsperspectief zijn.
GroeneKerken ondersteunt een groeiend netwerk van (aspirant) groene kerken en kerkvergroeners, met groene tips, duurzaam nieuws en (geloofs)inspiratie. Op veel plekken in het land zijn groene kartrekkers actief die lokaal of regionaal helpen om het netwerk van groene kerken op te bouwen. Zo worden tussen kerken en geloofsgemeenschappen onderling – over kerkmuren heen – veel groene tips en ervaringen uitgewisseld.
GroeneKerken is geen zelfstandige organisatie, maar een project van Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand. Kerk in Actie is deel van de Protestantse Kerk in Nederland en geeft, samen met kerken wereldwijd, vorm aan zending, diaconaat en noodhulp. De Maatschappij van Welstand is een vermogensfonds dat vanuit christelijk geloof actief wil bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij.

GroeneKerken heeft een projectteam van vier mensen. Onder ‘Ons verhaal’ op deze website kun je vinden wie we zijn en wat we doen. 

Je kunt je aansluiten. GroeneKerken ondersteunt een netwerk van honderden groene kerken, verspreid over het land. Samen vormen de kerken een netwerk van bondgenoten die elkaar aanmoedigen tot het zetten van duurzame stappen in theologie en praktijk. We spreken liever over een netwerk van bondgenoten dan over lidmaatschap.
GroeneKerken is geen keurmerk. Als je samen met je kerk een aantal groene stappen hebt gezet en plannen hebt voor vervolgstappen, kun je je aanmelden bij het netwerk. We zouden het leuk vinden als je dan óók het bordje ‘Wij zijn een groene kerk’ bestelt. Dat kun je bij de ingang van de kerk ophangen (of – als jullie geen gebouw hebben – op een zichtbare plek neerzetten). Zo worden de bezoekers (jullie zelf) en de mensen in de wijk eraan herinnerd dat jullie een groene kerk zijn. We verwachten dat jullie elk jaar een volgende groene stap zetten. Een keurmerk vraagt om het blijvend ontwikkelen en toetsen van specifieke criteria en veel administratie. Dit zou ook veel capaciteit vragen die we niet hebben en hier ook niet voor willen inzetten. Wij kiezen ervoor om ons te richten op (geloofs)inspiratie, het verbinden van bondgenoten en het uitwisselen van groene, praktische tips.
GroeneKerken is er voor alle christelijke geloofsgemeenschappen en bestaat inmiddels uit meer dan 20 denominaties, van remonstrants tot rooms-katholiek en reformatorisch. Dus ook geloofsgemeenschappen die zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland, maar dat zeker niet alleen. De landelijke Protestantse Kerk in Nederland is wel, via het diaconale programma Kerk in Actie, één van de oprichters en mede-drager van het project GroeneKerken. Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand hebben samen expliciet als doel dat GroeneKerken de groene beweging is voor christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland van alle denominaties.

We verwelkomen graag nieuwe groene kerken. Het is niet zo dat je eerst heel veel groene stappen moet hebben gezet, voordat je je kunt aansluiten bij het netwerk. We zijn er namelijk van overtuigd dat ‘beginnende’ en ‘gevorderde’ groene kerken van elkaar leren en elkaar inspireren. We verwachten wel dat je samen met jouw geloofsgemeenschap al een aantal groene stappen hebt gezet én dat je gedreven bent om dit een vervolg te geven. Door groene kerk te worden verbindt jouw geloofsgemeenschap zich aan minimaal één volgende groene stap per jaar. Zo bewegen we samen, verlangend en gelovend, naar een kerk die wil leven binnen sociale en ecologische grenzen en daarmee iets laat zien van Gods toekomstige Koninkrijk.

Groene kerk zijn is veel méér dan een energiezuinig gebouw en zonnepanelen op het dak. Ook door een groene preek, een groene bankrekening, duurzame inkoop, het organiseren van natuurwandelingen etc. kun je een groene kerk zijn. Je hoeft dus geen gebouw te hebben om groene kerk te kunnen worden. Uiteindelijk gaat het niet om de stenen van een gebouw, maar om de geloofsgemeenschap en om het ontwikkelen van een duurzame levensstijl.

We vragen geen financiële bijdrage aan kerken of geloofsgemeenschappen die zich aansluiten bij het netwerk van groene kerken is. Wel vinden we het heel erg fijn als jouw kerk, misschien wel jaarlijks, een keer voor GroeneKerken wil collecteren of een gift wil overmaken. Daarmee kunnen we jou en andere kerkvergroeners blijven ondersteunen met al onze activiteiten. Het bankrekeningnummer is NL13FVLB0699323320 t.n.v. Maatschappij van Welstand o.v.v. GroeneKerken (ANBI).

GroeneKerken wordt gefinancierd door de dragers van het project: Maatschappij van Welstand en Kerk in Actie. We krijgen ook giften van groene kerken en daar zijn we blij mee!

Als jouw kerk of geloofsgemeenschap zich aansluit bij GroeneKerken, word je onderdeel van het netwerk van groene kerken. We inspireren elkaar en samen geven we ons geloof handen en voeten door beter voor de schepping te zorgen. Als groene kerk krijg je ook inspiratie met blogs, praktijkverhalen en duurzame tips; deze verspreiden we via onze nieuwsbrief en sociale media. Ook hebben we een groene toolkit met honderden tips die je helpen om jouw kerk of geloofsgemeenschap te vergroenen. Op dit moment werken we aan een app voor groene kerken, die we in de loop van 2024 willen lanceren, zodat je lokaal of regionaal ervaringen kunt uitwisselen via de app.

Het is goed om allereerst binnen je eigen geloofsgemeenschap op zoek te gaan naar medestanders, zodat je een groepje vormt om samen plannen te maken etc. Verder werken we aan een landelijk dekkend netwerk van ervaren kerkvergroeners die je op weg kunnen helpen. Als je ons een mail stuurt (info@groenekerken.nl) helpen we je graag verder.

Je kunt via onze website informatie aanvragen om een groene kerk te worden. Je ontvangt dan het starterspakket met concrete handvatten om binnen jouw kerk of geloofsgemeenschap aan de slag te gaan. We raden je aan om je ook aan te melden voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ons te volgen via sociale media (Instagram, Facebook, X en YouTube). Via onze nieuwsbrief en sociale media blijf je op de hoogte van het laatste nieuws en krijg je groene tips en (geloofs)inspiratie.

Je kunt ons volgen via onze nieuwsbrief (wel even aanmelden via de website) en sociale media X (Twitter), Facebook en Instagram. Ook hebben we een YouTube kanaal. En natuurlijk is het goed om de website in de gaten te houden.

GroeneKerken werkt samen met andere christelijke organisaties die zich inzetten voor de schepping, zoals Micha Nederland, A Rocha Nederland en de Laudato Si’ alliantie. Een volledig overzicht vind je onder ‘Ons verhaal’ op deze website. Verder hebben we contacten met de meeste kerkkoepels en natuurlijk met (aspirant) groene kerken in het land.

We zijn blij als GroeneKerken in de media te vinden zijn. Dat is geen doel op zich. Wel vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten over de activiteiten die we met en voor (groene) kerken organiseren. De media zijn daarvoor onmisbaar. Ook voelen we als team van GroeneKerken, met de toenemende urgentie van het ecologische vraagstuk, een groeiende behoefte om onze stem te laten horen. Daarom schrijven we bijvoorbeeld opiniestukken in landelijke kranten, in de hoop dat anderen ons geluid overnemen. Ook worden we regelmatig zelf benaderd door de media. 

We krijgen regelmatig het verzoek om petities te ondertekenen en hierin zijn we terughoudend. Belangrijke toetsstenen zijn het doel van de petitie (dat moet aansluiten bij het doel van GroeneKerken), de geadresseerde en de toon van de gekozen woorden. Toch zullen we soms onze naam aan een petitie te verbinden. Juist door terughoudend te zijn, hopen we verschil te maken als we een keer wél ondertekenen.

In alles wat we doen staat voorop dat we anderen willen inspireren en aanmoedigen om actief te worden voor Gods mooie schepping. We organiseren daarvoor een GroeneKerken-dag, symposia en vieringen (zoals die de kerk eigen zijn). Ook ondertekent GroeneKerken petities, schrijft opiniestukken en doet mee met publieke events zoals klimaatmarsen en (steun-)demonstraties. We zijn ervan overtuigd dat een kentering nodig is in onze maatschappij. Daarbij geloven we dat juist de geloofsgemeenschap van de kerk geroepen is om voorop te gaan in een leven van dankbaarheid en genieten van genoeg. En we geloven dat de kerk geroepen is om haar stem te laten horen. Dus ja, dat maakt ons actief, met soms een vleugje activisme, maar altijd binnen de grenzen van de wet.

Nee. We spreken (veelal in de persoon van de projectleider) wel vanuit geloof en op basis van signalen vanuit groene kerken, maar zeker niet namens alle groene kerken. Wel hopen we dat door ons publieke spreken anderen worden aangemoedigd om zich ook uit te spreken. Daarbij is onze toon meer profetisch dan activistisch. We geloven dat de kerk een profetische stem heeft in de maatschappij en dat het evangelie ons oproept tot een andere manier van leven dan het opgaan in oppervlakkig geluk, gebrek aan verbinding en overconsumptie die we veel om ons heen zien. Waar dat passend is, willen we daarom een profetisch geluid laten horen.

We werken niet samen met Extinction Rebellion (XR). We vinden het onverstandig als XR andere punten agendeert dan de zorgen over het klimaat. We herkennen ons wel in de boodschap van het stoppen van fossiele subsidies. Grootverbruikers van energie uit fossiele bronnen krijgen namelijk een korting op de energiebelasting. Daardoor krijgen zij onvoldoende prikkels om energie te besparen of over te stappen op duurzamere vormen van energie. Op die manier blijft onze energievoorziening zwaar leunen op fossiele bronnen (olie, kolen, gas) die klimaatverandering veroorzaken.  Het zijn juist de arme mensen in de wereld – mensen die de klimaatverandering niet veroorzaakt hebben – die als eerste de dupe zijn van de gevolgen van klimaatverandering. We hebben warme contacten met Christian Climate Action (CCA), met wie we ons op inhoud en door het geloof verbonden voelen. Als het gaat om burgerlijk ongehoorzame acties voor klimaatrechtvaardigheid, zien we wel een andere rol voor onszelf. CCA Nederland is geen onderdeel van XR Nederland, maar ze sluiten wel regelmatig bij hun acties aan.

We hebben er begrip voor als mensen kiezen voor bepaalde vormen van ongehoorzaamheid om onrecht aan de kaak te stellen. Zelf kiezen we niet voor acties die raken aan burgerlijke ongehoorzaamheid. We merken namelijk dat deze acties veel discussie losmaken in de samenleving en die discussies gaan ook aan kerken niet voorbij. Dat de discussie in kerken gevoerd wordt, juichen we toe. Tegelijkertijd kan het voor groene kartrekkers moeilijker worden om binnen hun kerk een gesprek te voeren over de zorg voor de schepping. Dan zouden we juist het tegenovergestelde bereiken van wat we willen! Er zijn veel andere manieren om je in te zetten voor het leven op aarde. Behalve praktisch kan dat ook door je gebed, dat een vorm van verzet kan zijn tegen systemen die het leven op aarde uitbuiten. In je gebed komt namelijk het diepste verlangen van je hart naar voren; het verandert jouzelf en we geloven dat God het hoort.

Inderdaad kun je er moedeloos van worden als je ziet dat de problemen van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en milieuvervuiling zo groot zijn. Dan kun je het gevoel hebben dat het geen verschil maakt als je vegetarisch eet, plasticvrij leeft of met je kerk een tweedehands kledingbeurs organiseert. Dat gevoel herkennen we. Elke keuze om iets te veranderen doet ertoe, vanwege de impact van die keuze zelf (hoe klein ook) en omdat alle keuzes bijdragen aan een beweging de groene kant op. Bovendien maakt samen iets doen je hoopvol en het is aanstekelijk voor anderen. Hierbij speelt ook ons geloof een belangrijke rol. We voelen ons geroepen om te zoeken naar een goed en rechtvaardig leven, omdat we geloven dat dit hoort bij Gods Koninkrijk. We geloven dat God ziet wat we doen en het wil gebruiken. Hij laat de wereld niet uit Zijn hand vallen.